Forum francuskih automobila
Dobrodosli na forum www.francuskiautomobili.com

Da bi ste videli ceo forum morate biti registrovani.

Zamolio bih vas da se registrujete i svoj profil popunite u celini!

Uzivajte!

Pravilnik o postupanju policijskih sluzbenika

Ići dole

Pravilnik o postupanju policijskih sluzbenika

Počalji od Ryan taj Uto Jan 24, 2012 9:06 am

На основу члана 341. а у вези члана 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени

Ovim Pravilnikom propisuje se način postupanja policijskih službenika prilikom neposrednog regulisanja i kontrole saobraćaja na putevima, kontrole ( nadziranja ) učesnika u saobraćaju, kontrole vozača i vozila, postupanje prema stranim učesnicima u saobraćaju, postupanje prema licima koja uživaju diplomatski imunitet, kontrola obavljanja vanrednog prevoza, kontrole transporta opasnog tereta, primene posebnih mera i ovlašćenja, postupanja u vezi sa saobračajnim nezgodama, kao i drugi poslovi koje policijski službenici obavljaju u vezi sa bezbednošću saobraćaja.гласник Републике Србије'', број 41/2009),
министар унутрашњих послова доноси,

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ ПОСТУПАЊА ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА У ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА КОНТРОЛЕ И НЕПОСРЕДНОГ РЕГУЛИСАЊА САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА

Опште одредбе

Члан 1.

Овим правилником прописује се начин поступања полицијских службеника приликом непосредног регулисања и контроле саобраћаја на путевима, контроле (надзирања) учесника у саобраћају, контроле возача и возила, поступање према страним учесницима у саобраћају, поступање према лицима која уживају дипломатски имунитет, контроле обављања ванредног превоза, контроле транспорта опасног терета, примене посебних мера и овлашћења, поступање у вези са саобраћајним незгодама, као и други послови које полицијски службеници обављају у вези са безбедношћу саобраћаја.

Члан 2.

Полицијски службеници пружају помоћ учесницима у саобраћају којом се постиже већа безбедност саобраћаја или његово неометано одвијање, као и другу помоћ у границама својих могућности и овлашћења.

Члан 3.

У вршењу послова контроле саобраћаја на путевима полицијски службеници обраћају се учесницима у саобраћају пристојно и озбиљним тоном и на јасан и разумљив начин саопштавају разлоге због којих им се обраћају.
Члан 4.

Полицијски службеници непосредно регулисање и контролу саобраћаја на путевима и контролу над возачима и возилима на путевима, врше у униформи и, по правилу, у светлоодбојном (рефлектујућем) прслуку са натписом ,,ПОЛИЦИЈА''.

Изузетно, контролу над возачима и возилима полицијски службеници могу вршити у грађанском оделу.
Члан 5.

Контролу саобраћаја на путевима полицијски службеници врше ради:

1) обезбеђења несметаног и безбедног одвијања саобраћаја на
путевима;
2) утврђивања да ли се учесници у саобраћају придржавају прописа о
саобраћају на путевима;
3) спречавања вршења прекршаја и других деликата у саобраћају;
4) предузимања прописаних мера против учинилаца тих дела.

Члан 6.

Контролу саобраћаја на путевима полицијски службеници врше пешице или коришћењем службеног возила, мотоцикла, хеликопетра, и сл, у покрету или задржавањем на појединим местима на путу где чешће долази до угрожавања саобраћаја, као и снимањем саобраћаја на путу у сврху праћења безбедноси и проточности саобраћаја, понашања учесника у саобраћају и документовања саобраћајних прекршаја и других деликата.

Члан 7.

Док обављају послове контроле и регулисања саобраћаја на путевима полицијски службеници предузимају радње и мере у вези са другим пословима полиције, осим ако би због тога настао такав поремећај саобраћаја да би претила непосредна опасност од саобраћајне незгоде или настала већа материјална штета.

Члан 8.

У вршењу послова контроле саобраћаја полицијски службеници настоје да у што мањој мери ометају учеснике у саобраћају, као и да не проузрокују поремећај саобраћаја и да контролу врше на безбедан начин по себе, контролисана лица и друге учеснике у саобраћају.

Члан 9.

Приликом обављања послова из члана 5. овог правилника полицијски службеник учесника у саобраћају, поздравља руком и речима, након чега му саопштава да се ради о контроли, односно возачу и путницима предочава да не смеју да напуштају возило, те да се возач може укључити у саобраћај тек кад му полицијски службеник то одобри.

У случају из става 1. овог члана полицијски службеник, по правилу, саопштава разлог заустављања и/или предочава учињени прекршај.
У случају из става 2. овог члана полицијски службеник од возача тражи да покаже и да на увид документа којима доказује да испуњава услове за управљање возилом и да возило којим управља испуњава услове за учешће у саобраћају.

Изузетно од става 1. овог члана уколико услови безбедности омогућавају, полицијски службеник може дозволити возачу и путницима да напусте возило ако је то потребно ради ефикаснијег вршења контроле.

Члан 10.

Полицијски службеник приликом контроле учесника у саобраћају предузеће мере са дужном пажњом и поштовањем личности и дужан је да се стара о поштовању личности, достојанству контролисаног лица, да исто не буде у непримереном положају и изложен неповољним атмосферским приликама (да чучи, клечи поред службеног возила, да се наслања на службено возило, нагиње кроз отворени прозор и сл, да је изложен киши, снегу, ветру, ниској или високој температури и др.).

Полицијски службеник контролисаном лицу може омогућити да седи у службеном возилу, ако се он томе не противи.

Члан 11.

Контрола саобраћаја на путевима врши се стално или повремено.

Под сталном контролом саобраћаја подразумева се покривеност пута односно дела пута, односно места на путу, насељеног места и др. патролама и снимањем саобраћаја непрекидно у току 24. часа.

Повремена контрола саобраћаја врши се патролама и снимањем саобраћаја одређеног дана у седмици или одређено време у току дана.

Члан 12.

Контролу саобраћаја на путевима врше полицијски службеници на путу како би својим присуством, упутствима и саветима, упозорењима, наређењима, те употребом техничких средстава утицали на законито и правилно понашање учесника у саобраћају и на поштовање прописа о правилима саобраћаја.

При вршењу контроле саобраћаја на путу полицијски службеници, након одабира места на коме се контрола може вршити безбедно, заустављање возила у саобраћају врше благовременим давањем прописаног знака за заустављање возила, ван коловоза.

Изузетно од става 2. овог члана, ако то захтевају разлози безбедности, полицијски службеници могу заустављати возила и на коловозу, уз ивицу коловоза, као и на другом погодном месту, водећи при томе рачуна да не ометају саобраћај или угрожавају сопствену безбедност или безбедност других учесника у саобраћају.

Заустављање возила, према ставу 2. овог члана, обавља се по правилу тако да је цело возило ван коловоза. Ако се контрола возила обавља на коловозу, на службеном возилу је укључен уређај за давање светлосних знакова (плаво ротационо светло), а возило се налази тако да возач који се креће саобраћајном траком у којој се врши контрола прво наилази на службено возило.

Током спровођења појачане контроле у саобраћају планирана места на којима ће се обављати заустављање и контрола возила-возача биће означена одговарајућим средствима (рефлектујуће купе, турбо флер, теле блиц и др.).

Члан 13.

Деонице и места пута на којима ће се вршити контрола, одређују се планом рада подручне полицијске управе, односно саобраћајне полицијске испоставе/полицијске станице, при чему се води рачуна да то не буде увек на истим местима, односно да се обезбеди обухватност конторле путне мреже.
Члан 14.

Уколико на аутопуту, мотопуту или другом путу постоје погодна проширења (парикиралишта или друге површине), полицијски службеници на тим местима могу вршити заустављање и контролу саобраћаја након што се претходно преусмери комплетан саобраћајни ток на поменуто проширење.

Проширења из става 1. овог члана морају бити таквих димензија и облика да на њима постоји простор за несметан и безбедан проток преусмереног саобраћајног тока све до његовог поновног укључења у саобраћај и простор за безбедно заустављање и контролу возила-возача.

Преусмеравање саобраћаја на проширења из става 1. и 2. овог члана, полицијски службеници врше постављањем привремене саобраћајне сигнализације и, по потреби, непосредним регулисањем саобраћаја.

Привремена саобраћајна сигнализација из става 3. овог члана мора бити постављена тако да је возачи могу благовремено уочити, и да омогућава постепено и безбедно успоравање саобраћајног тока, и безбедно скретање возила на проширење.

Заустављање возила и контрола саобраћаја на начин описан у овом члану спроводи се по посебном плану подручне полицијске управе. План мора садржати скицу местана коме се врши конторла саобраћаја, ситуациони план привремене саобраћајне сигнализације, скицу начина обележавања простора за кретање преусмереног саобраћајног тока и простора за заустављање и контролу саобраћаја на проширењу.

Контрола возача

Члан 15.

Контрола возача врши се ради утврђивања да ли имају одговарајућу возачку дозволу и да ли испуњавају друге законом прописане услове а нарочито да ли су у стању безбедно да управљају возилом.

Члан 16.

Контролом возача утврђује се да ли:

1) возач поседује возачку дозволу која му даје право на управљање тим
возилом;
2) је возачкој дозволи истекао рок важења и да ли има забрана или
ограничења;
3) је возачка дозвола веродостојна (аутентична);
4) је возач уморан, болестан, или је под дејством алкохола,
психоактивних супстанци и сл. тако да није способан безбедно да
управља возилом;

Осим наведеног, контролом саобраћаја се утврђује да ли возач поштује прописе о правилима саобраћаја.

Члан 17.

Приликом обављања послова из члана 15. овог правилника, полицијски службеник може тражити од лица које у саобраћају на путу управља возилом да покаже и да на увид возачку дозволу, личну карту или другу исправу која може послужити за утврђивање идентитета, тахографски уложак, уверење о исправности преправљеног возила, односно потврду о исправности преправљеног возила на погон на гас, вршити провере његових података кроз евиденције и предузимати према возачима прописане радње и мере.

Члан 18.

Уколико возач очигледно показује знаке умора, болести, повреде, односно душевног стања и уколико је очигледно смањена његова способност за управљање возилом, полицијски службеник ће га довести у здравствену установу ради подвргавања стручном прегледу.

Сматраће се да је возач у толикој мери уморан и да није способан безбедно да управља возилом ако се увидом у контролне исправе или уређаје (тахограф) утврди да је прекорачио највеће дозвољено трајање управљања возилом у току од 24 сата.

Члан 19.

Ради утврђивања да ли je возач под дејством алкохола и/или психоактивних супстанци полицијски службеник ће га подвргнути испитивању одговарајућим средствима (алкометар, дрога тест и др.).

Уколико возача из очигледно оправданих разлога није могуће подрвргнути испитивању одговарајућим средствима полицијски службеник ће га довести у најближу одговарајућу здравствену установу ради подвргавања стручном прегледом.

Уколико возач оспорава количину алкохола измерену одговарајућим средствима полицијски службеник ће му омогућити да на лицу места поднесе захтев у образац ,,ПМО'' и да на сопствени трошак буде подвргнут анализи крви, крви и урина или других телесних материја.

Контрола возила

Члан 20.

Контрола возила у саобраћају на путу врши се ради утврђивања да ли је возило уписано у јединствени регистар возила и да ли постоји регистроциона налепница, да ли је на време извршен његов технички преглед, да ли оно технички исправно и да ли у погледу терета одговара условима прописаним за возила у саобраћају.

Члан 21.

Контролом возила утврђује се да ли:

1) је уписано у јединствени регистар возила и да ли има исправу о возилу (саобраћајна дозвола, потврда о привременој регистрацији, регистарске таблице, регистрациона налепница) и да ли јој је истекао рок важења;
2) има прописане уређаје и опрему и да ли су исправни;
3) испуњава прописане услове у погледу димензија, са или без терет, укупне масе, највеће дозвољене укупне масе и осовинског оптерећења, као и друге посебне услове, ако се они траже за дато возило.

Члан 22.

Ради утврђивања да ли је контролисано возило уписано у јединствени регистар возила и да ли је на време извршен његов редован технички преглед полицијски службеник тражи од возача да покаже и да на увид саобраћајну дозволу и потврду о техничком прегледу за возило, потврда о привременој регистрацији, извршиће увид у регистарске таблице и регистрациону налепницу или податке прибавља из евиденција. Податке из саобраћајне дозволе упоређује са подацима возила и из евиденција.

Члан 23.

Ради утврђивања да ли возила у саобраћају на путу у погледу техничке исправности и опреме одговарају прописаним условима, полицијски службеник врши преглед уређаја на возилу визуелно/непосредним опажањем, коришћењем уређаја и техничких средстава и сл. и упућује возила на контролни технички преглед у овлашћена привредна друштва.

Члан 24.

Ради утврђивања да ли је терет на возилу правилно смештен, да ли одговара прописаним димензијама и носивости, као и да ли представља опасност за безбедност саобраћаја, полицијски службеник у поступку контроле предузима потребне мере у циљу утврђивања ових неправилности.

Члан 25.

Полицијски службеник приликом вршења контроле исправности возила и терета што мање задржава возило и возачу, на његов захтев, издаје потврду о времену за које је возило било задржано уколико је задржавање трајало дуже од 15. минута.

Потврда из става 1. овог члана садржи: презиме и име возача, регистарски број возила, датум, време од-до трајања контроле, место контроле, презиме и име полицијског службеника и др.

Полицијски службеник после извршене контроле исправности тахографа у возилу возачу, на његов захтев, издаје прописану потврду о томе.

avatar
Ryan

Broj poruka : 9285
Datum upisa : 12.12.2011
Godina : 48
Vozilo: : Peugeot 306 1.6 SexWagon

Nazad na vrh Ići dole

Re: Pravilnik o postupanju policijskih sluzbenika

Počalji od Ryan taj Uto Jan 24, 2012 9:06 am

Поступање према страним учесницима у саобраћају

Члан 26.

У вршењу контроле саобраћаја на путевима полицијски службеници према страним учесницима у саобраћају предузимају одговарајуће мере и примењују овлашћења која, у складу са одредбама овог правилника, предузимају, односно примењују у односу на возила регистрована у Републици Србији и на држављане Републике Србије.

У контроли саобраћаја на путевима полицијски службеници врше контролу испуњености услова за учешће у саобраћају страног возача и возила регистрованог у иностранству.

У случају из става 1. овог члана полицијски службеници ће од возача тражити да покаже и да на увид возачку дозволу и саобраћајну дозволу, по потреби, полису обавезног осигурања од аутоодговорности за возило.

Осим контроле возачке и саобраћајне дозволе, полицијски службеник ће извршити контролу путне исправе и/или друге исправе за прелазак државне границе, односно исправе подобне за утврђивање идентитета (путна исправа за странца, путни лист, лична карта за странца или друге јавне исправе са фотографијом) и чињеница у вези кретања и боравка странца у Републици Србији.

Члан 27.

Уколико околности случаја указују на могућност да би странац одласком у иностранство избегао извршења казне или заштитне мере, односно мере безбедности, као и присуства у прекршајном поступку, полицијски службеник од странца привремено одузима путну или другу исправу за прелазак државне границе.

О привременом одузимању путне или друге исправе за прелазак државне границе из става 1. овог члана, полицијски службеник издаје потврду.

Привремено одузету путну или другу исправу са примерком издате потврде, полицијски службеник доставља надлежном старешини који чува и води рачуна да задржавање исправе може трајати до престанка разлога, а најдуже пет дана.
Члан 28.

У случају да је странац учинио прекршај за чије је решавање надлежан суд за прекршаје, због спречавања могућности да одласком у иностранство избегне одговорност за прекршај, полицијски службеник ће му предочити да ће се даљи поступак водити пред надлежним органом за прекршаје.

Уколико постоји основана сумња да је странац учинио кривично дело из области саобраћаја а имајући у виду могућност да одласком у иностранство може избећи одговорност, полицијски службеник ће га довести надлежном правосудном органу.

Поступање према лицима која уживају дипломатски имунитет

Члан 29.

У контроли саобраћаја на путевима полицијски службеник може да заустави и изврши контролу моторних и прикључних возила дипломатско-конзуларних представништава у погледу испуњавања услова за учешће возила и возача у саобраћају.

Заустављање и контролу возила из става 1. овог члана, полицијски службеник врши уколико је учињен прекршај, уколико постоји основана сумња да је извршено кривично дело или друга противзаконита радња или уколико постоје посебни разлози за утврђивање идентитета и дипломатског статуса лица у возилу.

Члан 30.

Приликом обављања контроле из члана 29. овог правилника, полицијски службеник према лицима која уживају дипломатски имунитет поступа на начин да не повреди дипломатски имунитет лица у складу са одредбама Бечке конвенције о дипломатским односима.

У контакту са лицима која уживају дипломатски имунитет, полицијски службеник поступа са дужном пажњом и поштовањем и дужан је да предузме мере ради спречавања наношења повреде личности, слободе и достојанства.

У случају из става 2. овог члана, полицијски службеник са посебном пажњом се односи према шефу дипломатске мисије, било да лично управља возилом, било да се налази у возилу које је у прекршају.
Члан 31.

Уколико је возилом дипломатско-конзуларних представништава извршен прекршај, полицијски службеник поступа у складу са прописима и у редовном поступку процесуира прекршај.

Ако лице које управља возилом дипломатско-конзуларних представништава не поступи по знаку полицијског службеника, не заустави возило или након заустављања возила одбије да поступи по захтеву полицијског службеника, полицијски службеник ће о томе сачинити службену белешку у којој ће навести регистарску ознаку, марку и тип возила, време и место контроле, као и конкретно понашање лица које је учинило прекршај.

Ако се у току контроле, лице које је извршило прекршај позове на дипломатски имунитет, полицијски службеник ће, у циљу потврђивања те чињенице, од контролисаног лица одмах затражити на увид дипломатску личну карту или дипломатски пасош и у што краћем времену узети основне податке о лицу, о броју и року важења исправе, као и о називу органа који је исту издао, ради даље процедуре у вези са процесуирањем прекршаја.

Приликом стављања захтева за покретање прекршајног поступка за прекршај из става 3. овог члана, обавезно се уноси податак о дипломатском имунитету учиниоца прекршаја и број и врста исправе на основу које је имунитет утврђен.

Члан 32.

У контроли саобраћаја на путевима полицијски службеник може да искључи из саобраћаја дипломатског представника који је под дејством алкохола или психоактивних супстанци или умора, али не може да примењује никакве мере, укључујући и подвргавање на алко-тест, дрога-тест, принудно вађење крви и др.

У случају из става 1. овог члана, полицијски службеник треба да одмах затражи став од надлежног старешине у погледу даљег поступања.

Уколико је возило дипломатско-конзуларних представништава паркирано тако да угрожава и омета саобраћај, полицијски службеник ће уклонити непрописно паркирано возило ако на други начин не може да се омогући безбедно и несметано одвијање саобраћаја.

Члан 33.

О извршеној контроли и предузетим мерама против лица која уживају дипломатски имунитет подручна полицијска управа без одлагања обавештава надлежну оргнизациону јединицу Министарства унутрашњих послова.

Контрола обављања ванредног превоза

Члан 34.

Контролом ванредног превоза полицијски службеник утврђује да ли:

1) превозник поседује одобрење за обављање ванредног превоза, односно сагласност Министарства унутрашњих послова поводом превоза,
2) се ванредни превоз обавља у складу са одобрењем, тј. прописаном трасом, возилима, временом обављања ванредног превоза и осталих одредби прописаних у одобрењу,
3) превозник ванредног превоза поседује потребну документацију о возилима која врше превоз, возачима и пратећим лицима,
4) је терет прописно смештен, учвршћен и обележен те је ли дужина, ширина, висина и маса терета истоветна са подацима у одобрењу за ванредни превоз. Уколико је ванредном превозу одређена полицијска пратња утврђене неисправности или недостаци морају се отклонити пре започињања ванредног превоза,
5) су возила којима се обавља ванредни превоз и возила превозника која прате ванредни превоз обележена прописаном ознаком, габаритним светлима, прописаним ротационим или трепћућим светлима,
6) возачи и возила испуњавају прописане опште услове за учешће у
саобраћају,
7) се иза возила које врши ванредни превоз формира колона других
возила, и да ли вођа пратње ванредног превоза на погодном месту
зауставља ванредни превоз и пропушта колону возила. На овај
начин вођа пратње поступа и у случају ако на возилу под пратњом
наступи квар, а ако возило није могуће склонити са пута возило ће
се зауставити што ближе десној ивици коловоза и прописно
означити. У случају неповољних временских услова или ако
наступи оштећење пута или путних објеката у толикој мери да није
могуће даље безбедно одвијање ванредног превоза, вођа пратње
ће ванредни превоз прекинути и возило склонити са пута на
погодно место.

На службеном возилу које прати ванредни превоз морају бити стално укључени уређаји за давање посебних светлосних знакова а када прати на аутопуту, по правилу, креће се иза возила којим се врши ванредни превоз.

Контрола транспорта опасног терета

Члан 35.

Транспорт опасног терета врши се на начин да се не доводе у опасност живот и здравље људи, не загади животна средина, обезбеде и предузму мере заштите од удеса и друге мере утврђене законом.

Контролом транспорта опасног терета полицијски службеник утврђује да ли:
1) превозник поседује транспортну документацију, цертификат за возило ( АДР), цертификат за возача (АДР), исправе о превозу, упутство о посебним мерама безбедности, одобрење за превоз, потврду о осигурању,
2) возач испуњава прописане опште услове за управљање возилом и посебне услове за упраљање возилом којим се превози опасан терет,
3) возило испуњава прописане опште услове за учешће у саобраћају и посебне услове да се њиме превози опасан терет,
4) возило поседује прописану опрему за учешће у саобраћају и додатну опрему за возило за превоз опасног терета,
5) је возило прописно обележено и означено да се њиме превози опасан терет,
6) возач управља возилом прописаном брзином,
7) се транспорт опасног терета врши дозвољеном трасом кретања по путу,
8) возачи заустављају или паркирају возила на предвиђеним местима,
9) се у кабини возила поред возача и сувозача налазе друга лица и да
ли се возач удаљава од возила којим се превози опасан терет.

Члан 36.

Одредбе из члана 35. овог правилника не односе се на транспорт опасног терета за потребе Војске Србије.

Непосредно регулисање саобраћаја

Члан 37.

Овим правилником прописује се начин поступања полицијских службеника приликом непосредног регулисања саобраћаја на путевима.

Члан 38.

Наредбе у циљу регулисања саобраћаја полицијски службеници могу издавати усмено, рукама, положајем тела, таблицом за контролу и регулисање саобраћаја (у даљем тексту „стоп таблица“) и посебним уређајима за емитовање звучних, односно светлосних знакова.

Члан 39.

Непосредно регулисање саобраћаја које врши полицијски службеник састоји се у издавању наређења о начину на који учесници у саобраћају морају поступати и понашати се у саобраћају на раскрсници или другом месту на путу.

Непосредно регулисање саобраћаја врше полицијски службеници у униформи са прописаном додатном опремом, осим у случају када регулисање саобраћаја не трпи одлагање полицијски службеници не морају имати прописану додатну опрему.

У случају да не врши регулисње саобраћаја, полицијски службеник понаша се у складу са правилима саобраћаја.

Изузетно од става 3. овог члана, полицијски службеник може одступити од правила саобраћаја само у случају хитне примене законом прописаних овлашћења.

Члан 40.

Непосредно регулисање саобраћаја полицијски службеници врше на раскрсници или другом месту на путу унакрсним, наизменичним или мешовитим (комбинованим) пропуштањем саобраћајних токова, односно забраном одвијања саобраћаја.

Унакрсно регулисање саобраћаја, по правилу се спроводи на раскрсницама на којима нису постављени уређаји за давање светлосних саобраћајних знакова у време интезивних саобраћајних токова возила и пешака.

Наизменично пропуштање саобраћајних токова спроводи се на делу пута или улице, где је из различитих разлога (саобраћајна незгода, радови на путу, оштећење коловоза, одрон или друга препрека на путу и сл.) дошло до сужења или заузимања дела коловоза, тако да се не може истовремено одвијати саобраћај у оба смера.

Мешовито (комбиновано) регулисање саобраћаја спроводи се на раскрсници са семафорима, када у време повећаног саобраћајног оптерећења, успостављени режим рада семафора не задовољава потребан ниво проточности саобраћаја, односно у условима застоја, или загушења саобраћаја на раскрсници.

Прелазак са једног начина регулисања саобраћаја (правила саобраћаја, односно техничко регулисање) на непосредно регулисање, полицијски службеник ће учинити у време и на начин који је најповољнији са аспекта безбедности саобраћаја и сопствене безбедности.

Члан 41.

Уколико више полицијских службеника непосредно регулишу саобраћај, знаци које дају морају бити међусобно усклађени.

Члан 42.

Ако се у једној раскрсници налази више полицијских службеника који непосредно регулишу саобраћај, један полицијски службеник, по правилу треба да се налази у средишту раскрснице, а остали полицијски службеници који врше непосредно регулисање саобраћаја, налазе се на погодном месту на коловозу у зони раскрснице.

Члан 43.

Непосредно регулисање собраћаја може вршити полицијски службеник који је обучен, односно који је завршио основни курс за саобраћајног полицајца.

Изузетно од става 1. овог члана, непосредно регулисање саобраћаја могу обављати полицијски службеници у униформи у хитним случајевима (саобраћајна незгода, застој, преусмеравање саобраћајних токова и сл.).

Знаке којима се наређује смањење брзине кретања, убрзање кретања и заустављање одређених возила, овлашћена лица могу давати и из возила, односно са мотоцикла.
avatar
Ryan

Broj poruka : 9285
Datum upisa : 12.12.2011
Godina : 48
Vozilo: : Peugeot 306 1.6 SexWagon

Nazad na vrh Ići dole

Re: Pravilnik o postupanju policijskih sluzbenika

Počalji od Ryan taj Uto Jan 24, 2012 9:07 am

Категорије непосредног регулисања саобраћаја

Члан 44.

Регулисање саобраћаја на путевима обавља се на основу свакодневног праћења стања, уочавања поремећаја у одвијању саобраћаја и показатеља о стању безбедности саобраћаја, а обавља се стално или повремено, на раскрсницама или другим местима на путу, ради остваривања веће проточности саобраћаја и безбедности учесника у саобраћају, као и заштите људи и имовине.
Члан 45.

Регулисања саобраћаја из члана 44. овог правилника обавља се на три начина и то:

1) стално регулисања саобраћаја обавља се свакодневно, у одређено
доба дана,
2) повремено регулисање саобраћаја на путевима обавља се на местима и у време очекиваног или ванредног повећања саобраћаја на путевима и његовог отежаног одвијања (дани викенда, спортске или друге приредбе или активности на путу, саобраћајне незгоде и сл.),
3) интервентно регулисање саобраћаја је неосредно регулисање које врше полицијски службеници на раскрсницама или другим местима на путу.

Стално регулисање саобраћаја утврђује се планом подручне полицијске управе и/или саобраћајне полицијске испоставе, односно полицијске станице.

Повремено регулисање саобраћаја утврђује се налогом за извршење службеног задатка или упућивањем полицијског службеника у одређеном временском интервалу на конкретној раскрсници или деоници пута.

Интервентно регулисање саобраћаја полицијски службеник предузима хитно и неизоставно у случају:

1) када је неопходно да учесници у саобраћају неизоставно и без
одлагања одступе од прописаних правила саобраћаја или значења
саобраћајних знакова;
2) хитног спречавања или отклањања прекида, застоја или успорења
саобраћаја (саобраћајног тока);
3) вршења увиђаја у складу са одредбама Закона, на месту-
деоници пута где се догодила саобраћајна незгода на путу;
4) осталих ситуација које захтевају хитно и ванредно непосредно
регулисање у циљу обезбеђивања веће проточности и безбедног
одвијања саобраћаја.

Члан 46.

Приликом одржавања спортских и других приредби на путу, односно догађаја, регулисање саобраћаја се врши по претходно сачињеном плану обезбеђења којим се прецизирају места и начин регулисања као и остали параметри неопходни приликом обезбеђења спорстких и других приредби на путу и саобраћајно безбедносне процене.Члан 47.

У случајевима потребе преусмерења саобраћаја у зимским временским условима одвијања саобраћаја или услед других неприлика на путу (поплава и сл.), регулисање саобраћаја се спроводи на основу посебног плана подручне полицијске управе и/или саобраћајне полицијске испоставе, односно полицијске станице.

Искључење возача из саобраћаја

Члан 48.

Полицијски службеник ће спречити возача да продужи управљање возилом у саобраћају на путу – његовима искључењем из саобраћаја, кад утврди да:
1) је због телесног, односно душевног стања очигледно смањена његова способност за управљање возилом (умор, болест, повреде и сл.),
2) је под дејством алкохола које је недозвољено законом,
3) је под дејством психоактивних супстанци,
4) је одбио да се подвргне испитивању, односно стручном прегледу,
5) возач захтева анализу крви, односно урина у смислу закона,
6) не поштује ограничења која су му наложена или одређена,
7) прекорачи време дозвољеног трајања управљања возилом у току 24 сата,
8) се насилнички понаша у саобраћају (насилничка вожња),
9) нема возачку дозволу за категорију возила којим управља, односно ако управља возилом након истека рока важења возачке дозволе, односно пробне дозволе,
10)користи страну возачку дозволу из чијег садржаја се не може
утврдити да ли возач има право на управљање тим возилом,
11)управља возилом за време трајања заштитне мере или мере
безбедности,
12)управља возилом у саобраћају за време трајања искључења.

У утврђеним случајевима из става 1. тач. 1), 2), 3), 4), 5), 6) и 8) овог члана, искључење траје 24 сата, а у осталим случајевима док трају разлози због којих је возач искључен. У случају искључења возача из става 1. тачка 7) овог члана искључење траје док не престану разлози, а најдуже 24 сата.
Изузетно од одредби става 2. овог члана искључење возача који је благо, односно умерено алкохолисан траје 12 сати.
Полицијски службеник неће искључити возача на месту на којем би возило представљало опасност за друге учеснике у саобраћају или би ометало нормално одвијање саобраћаја.

Полицијски службеник ће уручити возачу потврду о издатом наређењу о искључењу из саобраћаја, и наложити возачу да возило уклони са коловоза, с тим да са тог места не сме продужити вожњу док трају разлози због којих је искључен, односно до одређеног времена, наложити возачу да возило одвезе на погодно место и при томе ће полицијски службеник седити у возилу, наложити возачу да се возилом креће непосредно иза или испред службеног возила до одређеног места уколико околности случаја указују да возач вожњом неће угрозити безбедност саобраћаја, односно може, уз присуство возача, управљати његовим возилом до одређеног места.

Уколико полицијски службеник није у могућности поступити на начин прописан у ставу 5. овог члана, може издати налог за премештање возила у складу са одредбама члана 282. Закона о безбедности саобраћаја на путевима.

Полицијски службеник ће уручити потврду о издатом наређењу о искључењу и наложити инструктору да прекине обучавање кандидата за возача у практичном управљању возилом, кандидату за возача да прекине практичну обуку, кандидату за возача да прекине практични део испита за возачa, лицу да прекине надзирање возача са пробном возачком дозволом, односно да испитивач прекине даље спровођења практичног дела возачког испита.

Полицијски службеник одмах по уручењу потврде о издатом наређењу из става 5. и 6. овог члана, уноси податке о искључењу возача у ЈИС МУП-а или податке преноси територијално надлежној организационој јединици Министарства унутрашњих послова, односно по пословима сталног дежурства или овлашћеном лицу ради уписивања у одговарајућу евиденцију о искључењу из саобраћаја.

Ако су разлози за искључење возача из саобраћаја из става 1. овог члана такве природе да се може омогућити другом лицу да управља возилом искљученог возача, када постоји друго лице које испуњава услове за управљање овим возилом, то ће се омогућити, уз сагласност власника, односно корисника возила.


Задржавање возача који су искључени због психофизичког стања

Члан 49.

Мера заджавања одредиће се возачу код кога је утврђено да је у тешком, веома тешком или потпуном алкохолисаном стању или под дејстом психоактивних супстанци, до отрежњења, а најдуже дванаест сати, или возачу који одбије да се повргне испитивању на присуство алкохола, односно психоактивних супстанци.

Мера задржавања може се применити на возачу под дејстом алкохола код кога је утврђена и мања садржина алкохола у крви ако изражава намеру, односно ако постоји опасност да ће наставити са управљањем возилом након што је искључен из саобраћаја.

Изражавање намере, односно да постоји опасност да ће наставити са управљањем возилом, у смислу овог правилника, сматра се када возач седне за точак управљача, укључи мотор у рад, односно предузме другу сличну радњу, те својим понашањем или радњама показује очигледну намеру да ће наставити са управљањем возилом односно да неће поступити по наредби о искључењу из саобраћаја.

Полицијски службеник задржава возача у службеним просторијама полиције за задржавање или у за то одређеним просторијама надлежних органа правосуђа.

Полицијски службеник који врши задржавање одговоран је за безбедност лица приликом довођења, задржавања и изручења надлежном органу, односно до пуштања на слободу.

Полицијски службеник је који је одредио задржавање, на захтев задржаног лица, о задржавању обавести ће његове најближе, његовог послодавца, надлежни орган старатељства ако је потребно обезбедити заштиту или старање о детету или другим лицима о којима се стара задржано лице. О задржавању треба обавестити министарство спољних послова ако је странац задржан, односно војну полицију ако је војно лице задржано.

Време задржавања се рачуна од тренутка кад је лице доведено. По завршеном задржавању, уколико постоје опрадани разлози, лице се доводи-изручује надлежном органу.

Наредбу о задржавању доноси руководилац организационе јединице која води поступак са задржаним лицем, (начелник Управе-одељења, командир, заменик командира, односно помоћник командира СПИ, ПС, ПИ).

Наредба о задржавању саопштава се задржаном лицу уз потпис.

Задржано лице има право да у складу са Законом о прекршајима, против одлуке донете у првом степену, односно пресуде прекршајног суда, изјави жалбу другостепеном органу, односно Вишем прекршајном суду.

Ако се у истом простору за задржавање задржава више лица, могу се задржати само лица истог пола.

Болесно или повређено лице коме је очигледно потребна лекарска помоћ или лице које показује знакове тежег тровања алкохолом или којим другим средством не може се задржавати у просторијама за задржавање. Овим лицима мора полицијски службеник који врши задржавање да обезбеди превоз у здравствену установу где ће им бити пружена лекарска помоћ.

Када задржано лице само захтева лекарску помоћ полицијски службеник ће потребну помоћ омогућити у просторијама за задржавање или обезбедити превоз до најближе здравствене установе.

Задржавање возача код кога постоји намера за даље чињење прекршаја, и мере за обезбеђење присуства возача који може избећи одговорност за прекршај

Члан 50.

Полицијски службеник довешће надлежном органу за прекршаје возача који је затечен у чињењу прекршаја и који изражава намеру за даље чињење прекршаја или возача који је наставио са чињењем тог прекршаја.

Ако се довођење из става 1. овог члана не може извршити одмах, полицијски службеник ће задржати ово лице, најдуже 24. сата.

Затицање у чињењу прекршаја и смислу овог правилника, сматра се затицање учиниоца прекршаја на месту извршења прекршаја или у непосредној близини тог места, у време извршења или непосредно после извршења прекршаја.

Изражавање намере за даље чињење прекршаја сматра се када возач седне за точак управљача и укључи мотор у рад, односно предузме другу сличну радњу, те својим понашањем или радњама показује очигледну намеру за даље чињење прекршаја.

Ради осигурања извршења казне или заштитне мере, односно мере безбедности, као и обезбеђења присуства у прекршајном поступку, полицијски службеник лицу које нема пребивалиште или стални боравак у Републици Србији, односно лицу које би одласком у иностранство на дуже време избегло одговорност за прекршај, привремено одузима путну или другу исправу за прелазак државне границе.

У случајевима из става 5. овог члана, о привремено одузетој путној или другој исправи за прелазак државне границе полицијски службеник издаје лицу потврду која треба да садржи: презиме и име лица, ЈМБГ, држављанство, адреса стана, врста и број исправе, дан и час привременог одузимања, разлог одузимања и др.

Упућивање на контролни здравствени преглед

Члан 51.

У случају да полицијски службеник у контроли саобраћаја на путу затекне, наиђе или на други начин сазна и посумња да возач, односно инструктор вожње због душевних или телесних сметњи, односно недостатака, да није у стању безбедно да управља возилом, о томе ће сачинити службену белешку и доставити је непосредном старешини.

Уколико се у спроведном поступку провера из става 1. овог потврди сумња да возач, односно инструктор вожње није у стању безбедно да управља возилом, захтев за упућивање на контролни здравствени преглед доставиће се територијалној организационој јединици Министарства унутрашњих послова која води возача у евиденцији, односно органу који је издао дозволу за инструктора вожње.

У случајевима из става 1. и 2. овог члана ако је возач странац, подручна полицијска управа доставиће обавештење о томе надлежној организационој јединици Министарства унутрашњих послова ради извештавања државе чији је орган издао страну возачку дозволу.

Утврђивање присуства алкохола и/или психоактивних супстанци код учесника у саобраћају

Члан 52.

Полицијски службеник подвргава возача, инструктора вожње, кандидата за возача током практичне обуке или полагања практичног дела испита за возача, лице које надзире возача са пробном возачком дозволом, испитивача на практичном делу возачког испита, лице које је на предњем седишту у моторном возилу, пешака који непосредно угрожава безбедност саобраћаја, због оправдане сумње да у организму има алкохола и/или психоактивних супстанци, испитивању помоћу одговарајућих средстава (алкометар, дрога тест и др.) даје им упуте о начину коришћења и поступку испитивања помоћу одговарајућих средстава те их упозорава на последице одбијања подвргавања испитивању.
Након обављеног или одбијеног испитивања полицијски службеник попуњава прописани записник, који потписују контролисано лице и полицијски службеник који је обавио испитивање.
Ако је контролисано лице у таквом стању да прописани записник не може потписати или одбије потписати, полицијски службеник ће и то констатовати у записнику.
Прописани записник из става 2. овог члана не попуњава се уколико је резултат испитивања негативан.

Уколико учесника у саобраћају из става 1. овог члана из очигледно оправданих разлога није могуће подрвргнути испитивању одговарајућим средствима, полицијски службеник ће га довести у здравствену установу ради подвргавања стручном прегледу.

Уколико учесник у саобраћају из става 1. овог члана оспорава количину алкохола измерену одговарајућим средствима полицијски службеник ће му омогућити да на лицу места поднесе писмени захтев у прописани записник (у образац ,,ПМО'') у коме су утврђени резултати испитивања, да о сопственом трошку буде подвргнут анализи крви, крви и урина или других телесних материја.

Довођење контролисаног лица у здавствену установу ради подвргавања стручном прегледу и/или анализи крви, крви и урина или других телесних материја, полицијски службеник врши са прописаним налогом за одговарајуће испитивање.

Приликом спровођења стручног прегледа и/или приликом узимања крви, крви и урина или других телесних материја, присуствује, по правилу, полицијски службеник.

Стручни преглед или узимање крви, крви и урина, или других телесних материја, односно анализа крви, крви и урина или других телесних материја спроводи здравствена установа у складу са правилима струке и на савестан начин.

Ако је утврђивањем спроведеним према одредбама овог члана утврђено да је под дејством алкохола и/или психоактивних супстанци, трошкове утврђивања сноси учесник у саобраћају из става 1. овог члана.

Искључење возила из саобраћаја

Члан 53.

Искључењем из саобраћаја полицијски службеник спречи ће кретање возила:

1) за које је при вршењу контролног техничког прегледа утврђен степен техничке неисправности - ,,опасна неисправност'' (ОН),
2) код кога опште стање возила, односно комбинација неисправности појединих уређаја (уређаја за осветљавање пута и светлосна сигнализација, каросерија, пнеуматици, уређаји који омогућавају нормалну видљивост и др.) указује на степен опасне неисправности и то у случају када није могуће упутити возило на контролни технички преглед, приликом чега полицијски службеник сачињава одговарајућу фото документацију,
3) које има непрописно смештен, обележен или причвршћен терет,
4) које је оптерећено преко своје носивости за више од 5%,
5) ако не обавља ванредни превоз у складу са условима наведеним у одобрењу о ванредном превозу,
6) којим се врши пробна вожња супротно условима датим у дозволи,
7) које се вуче на непрописан начин,
8) које не испуњава услове у погледу димензија, највеће дозвољене укупне масе или осовинског оптерећења, односно које са теретом премашује највеће дозвољене димензије (дужина, ширина и висина) за поједине врсте возила, односно када нема одговарајућу посебну дозволу,
9) возило које има, супротно одредбама овог закона, уграђене уређаје за давање посебних светлосних и звучних знакова, а возач уређаје не уклони у року којим му је то одређено наредбом полицијског службеника,
10) које није уписано у јединствени регистар возила или му је истекао рок важења регистрационе налепнице, односно потврде о коришћењу таблица за привремено означавање,
11) које је уместо регистарским таблицама означено непрописним таблицама,
12) којим се обавља пробна вожња без дозволе,
13) које је регистровано у иностранству, а није осигурано у складу са прописима Републике Србије о обавезном осигурању возила,
14) које није подвргнуто контролном техничком прегледу на који је упућено,
15) које није подвргнуто мерењу осовинског оптерећења, односно укупне масе на које је упућено,
16) које је појединачно произведено или преправљено, а није извршено испитивање и издато уверење о испитивању,
17) које је претходно искључено из саобраћаја за време док искључење траје.

Полицијски службеник искључиће из саобраћаја превозно средство које ЗоБС-а на путевима није одређено као возило, а креће се по путу.


Члан 54.

Уколико у контроли саобраћаја затекне или наиђе на возило, односно врсту возила коме прописом, саобраћајном сигнализацијом и др. није дозвољено да се креће тим путем, полицијски службеник усмено ће наредити возачу, да без одлагања најкраћим путем напусти тај пут.

Уколико возач не поступи по наредби из става 1. овог члана, полицијски службеник искључиће возило из саобраћаја.

Члан 55.

Уколико у контроли саобраћаја затекне или наиђе на возило, односно врсту возила које не употребљава зимску опрему на путу или делу пута на којем је саобраћајном сигнализацијом или на дуги начин утврђена та обавеза и тиме угрожава или може угрозити несметано и безбедно одвијање саобраћаја, полицијски службеник усмено ће наредити возачу да их употреби.

Уколико возач не поступи по наредби из става 1. овог члана полицијски службеник искључиће возило из саобраћаја, односно, по могућности, упутиће га на пут где употреба зимске опреме није неопходна.

Члан 56.

Полицијски службеник неће искључити возило, односно наложити отклањање разлога за искључење, на месту и на начин да возило омета саобраћај, односно да угрожава безбедност саобраћаја.
Полицијски службеник ће уручити возачу потврду о издатом наређењу о искључењу возила из саобраћаја и наложити возачу да возило уклони са коловоза, или ће наредити возачу да одвезе возило, под надзором полицијског службеника, до најближег погодног места, с тим да са тог места возило не сме продужити вожњу док трају разлози због којих је искључено, односно на возило ће поставити уређаје којима се спречава одвожење возила.

Полицијски службеник одмах по уручењу потврде о издатом наређењу из става 2. овог члана, уноси податке о искључењу возила у ЈИС МУП-а или податке преноси територијално надлежној организационој јединици Министарства унутрашњих послова, односно по пословима сталног дежурства или овлашћеном лицу ради уписивања у одговарајућу евиденцију о искључењу из саобраћаја.

Члан 57.

Полицијски службеник искључује возило из саобраћаја, одузима регистарске таблице и возачу издаје потврду о томе.

Полицијски службеник, уз пристанак возача, може скинути регистарске таблице.

Уколико возач не изврши наредбу да преда регистарске таблице полицијски службеник ће, са захтевом за покретање прекршајног поступка, возача довести надлежном органу за прекршаје, и ангажовати стручно лице, да о трошку возача, скине регистарске таблице.

Уколико се довођење не може извршити одмах, територијално надлежна организациона јединица Министарства унутрашњих послова донеће наредбу и возача задржати најдуже 24 сата.

Територијално надлежна организациона јединица Министарства унутрашњих послова чији је полицијски службеник одузео регистарске таблице враћа регистарске таблице власнику, односно кориснику возила, када утврди да су престали разлози због којих је возило искључено.

Уколико возач, односно власник возила не отклони разлоге и не захтева враћање регистарских таблица, организациона јединица из става 5. овог члана након истека рока од 30 дана од дана истека важења регистрационе налепнице, одузете регистарске таблице вратиће органу код којег се возило води у евиденцији.

Члан 58.

Полицијски службеник одређује привремену забрану кретања возила или групе возила иза којих се, због споре вожње створила колона возила и издаје наредбу возачу таквог возила, да прекине даљу вожњу и возило заустави на месту где не угрожава и не омета одвијање саобраћаја, а по правилу, ван коловоза.

Изузетно од става 2. овог члана полицијски службеник може такво возило зауставити на коловозу, на кратко време и на прегледном месту, предузимајући потребне мере безбедности и уз заустављање возила из супротног смера, а потом пропустити и убрзати успорени саобраћајни ток возила

Привремена забрана кретања возила односи са на разумно време док трају разлози и убрза саобраћајни ток, а најдуже од 30 минута.
avatar
Ryan

Broj poruka : 9285
Datum upisa : 12.12.2011
Godina : 48
Vozilo: : Peugeot 306 1.6 SexWagon

Nazad na vrh Ići dole

Re: Pravilnik o postupanju policijskih sluzbenika

Počalji od Ryan taj Uto Jan 24, 2012 9:08 am

Налагагање мера за отклањање, односно спречавање настанка опасности на путу

Члан 59.

Територијално надлежна организациона јединица Министарства унутрашњих послова одмах по сазнању и кад утврди да постоји непосредна опасност по учеснике у саобраћају, наредиће управљачу пута да предузме мере за отклањање непосредне опасности која је настала услед недовољног одржавања путева, односно која је изненада настала деловањем кише, бујице, снега, мраза, ветра и сл као што су: одрони и наноси на путу земље, камена, блата, муља, снега, угажени снег и поледица, оборено дрвеће, електрични и телефонски стубови, опасна оштећења коловозног застора (рупе, улегнућа, испупчења и др), већа количина воде на коловозу, пропадање или оцепљење дела пута, и сл. или је опасност настала услед: остављених оштећених, неисправних и напуштених возила на коловозу, отпалих предмета са возила, испалих предмета из возила и са возила: угаљ, камен, песак, шљунак, дрво, металне шипке, воће, поврће, уље, нафта и сл. осталог материјалa на путу после извођења радова на коловозу: бетон, асфалт, песак, шљунак, бурад, дрвени отпаци, ограда, саобраћајни знакови и сл. остатака земље и блата нанети од возила са земљане површине или споредног земљаног пута и др. односно да је опасност настала услед неисправног рада уређаја за давање светлосних знакова на путу (семафора), неупотребљивости појединих саобраћајних знакова због прелепљивања, заклоњености или обраслости од жбуња и дрвећа, оштећења на мостовима која угрожавају безбедност саобраћаја или друге непосредне опасности.

Наређење из става 1. овог члана територијално надлежна организациона јединица Министарства унутрашњих послова може издати усменим решењем и наредити његово извршење без одлагања а на захтев управљача пута израдити решење у писменом облику у законском року, односно усмено да објавити решење које ће издати у писменом облику или издати писмено решење или ће наређење директно унети у дневник рада управљача пута.

О издатом наређењу из става 1. овог члана територијално надлежна оргнизациона јединица Министарства унутрашњих послова ће обавестити орган надлежан за надзор над стањем путева. Управљач пута известиће полицију о предузетим мера за отклањање непосредне опасности, односно о предузетим мерама да се спречи настајање опасности на путу.

Уколико управљач пута не поступи по издатом наређењу из става 1. овог члана или не извести територијално надлежну организациону јединицу Министарства унутрашњих послова о предузетим мера из става 3. против управљања пута полиција ће предузети прописане мере, односо поднети захтев за покретање прекршајног поступка.

Уколико полицијски службеник уочи и утврди да се чињењем учесника у саобраћају налазе предмети или материје на путу, односно да потичу са возила којим управља, наредиће лицу које је изазвало такву ситуацију да те предмете или материје уклони са пута.

Полицијски службеник самостално ће уклонити уочену препреку на путу а ако није у могућности да је уклони затражиће помоћ од присутних грађана или учесника у саобраћају који се затекну или наиђу на то место.

Уколико препреку није могуће уклонити на начин из става 5. и 6. овог члана полицијски службеник ће информисати непосредног старешину или дежурну службу и захтевати да управљач пута уклони препреку, а место обезбеди и омогући одвијање саобраћаја.

Снимање саобраћаја и учесника у саобраћају коришћењем одговарајућих средстава

Члан 60.

Снимањем саобраћаја на путу у сврху праћења безбедности и проточности саобраћаја,понашања учесника у саобраћају, документовања саобраћајних прекршаја и других деликата за чије доказивање се као доказ у одговарајућем поступку може употребити фотографија или видео запис, полицијски службеник ће настојати, уколико је технички могуће, да фотографија или видео запис садржи податке о времену извршења прекршаја (минимум датум и тачно време), да се са истих може недвосмислено закључити о ком прекршају је реч, да снимак има такве техничке карактеристике да се јасно може видети цео кадар – окружење (саобраћајница, постојећа саобраћајна сигнализација, други учесници у саобраћају и др.), односно ако је прекршај учињен возилом, да се јасно може идентификовати возило.

У сврху предузимања прописаних мера и процесуирања прекршаја односно других деликата полицијски службеник ће учиниоцу предочити фотографију или видео запис а уколико учинилац није идентификован, прибављене доказе о учињеном прекршају предочиће власнику, односно кориснику возила који је омогућио да се његовим возилом учини прекршај.

Надлежни органи могу да овласте управљача пута, јавно предузеће и установу за снимање саобраћаја у сврху документовања саобраћајних прекршаја, понашања учесника у саобраћају, праћења безбедности и проточности саобраћаја, уколико уређаји испуњавају услове из претходног става.

Полицијски службеници могу користити возила са или без спољних обележја полиције, са уграђеним уређајима којима утврђују прекршаје у саобраћају (возило - пресретач), и док врше утврђивање прекршаја и других деликата и њихово документовање, на та возила се не односе одредбе ЗоБС-а на путевима о ограничењу брзине кретања, под условом да се тиме не угрожава безбедност саобраћаја.

Возило - пресретач је возило са првенством пролаза када даје прописане посебне светлосне и звучне знаке, након откривaња и документовања прекршаја, у циљу заустављања возила и даљег процесуирања учиниоца прекршаја, односно другог деликта.

Када је на полицијском возилу - пресретачу уграђен дисплеј на коме се могу исписивати наредбе: »полиција успорите«, »стоп полиција«, »прођите испред службеног возила«, »смањите брзину«, »полиција пратите нас«, »саобраћајна незгода«, »опасност на путу« и сл., полицијски службеник ће, у циљу заустављања возила, односно издавања наређења, уз давање прописаних посебних светлосних знакова укључити и дисплеј с издатом наредбом.

Привремено одузимање предмета, односно доказа о учињеном прекршају

Члан 61.

У контроли саобраћаја на путу, односно у вршењу надзора полицијски службеник може привремено, од учиниоца прекршаја, односно другог деликта или од лица код кога се нађу, одузети предмете или исправу подобну за доказивање противправног понашања, ради обезбеђења доказа у прекршајном или другом поступку.

У случају из става 1. овог члана полицијски службеник ће лицу издати потврду о привременом одузетом предмету тј исправи, у складу са законским одредбама.

Потврда из става 2. овог члана мора да садржи податке о обележјима и својствима по којима се предмет или исправа разликује од других предмета или исправа (облик, величина, боја, квантитет, фабричке и друге ознаке, серијски број и др.) као и податке о лицу од којих су одузети.

О привремено одузетим предметима који су употребљени или су намењени извршењу прекршаја, односно који су настали извршењем прекршаја и као такви у прекршајном поступку представљају доказ, одлучује прекршајни суд, односно орган управе надлежан за вођење прекршајног поступка.
Одузету исправу из става 1. овог члана, територијално надлежна организациона јединица Министарства унутрашњих послова, најкасније 24. сата након одузимања исправе, доставља лицу од кога је одузета исправа по прописима који важе за лично достављање.

Одузимање обрасца стране возачке дозволе

Члан 62.

Уколико се у саобраћају на путу затекне возач који поред српске поседује и инострану возачку дозволу полицијски службеник ће на лицу места одузети инострану возачку дозволу.

Возачу из става 1. овог члана који поседује две или више иностраних возачких дозвола полицијски служеник одузеће возачку дозволу која је касније издата.

Возачу из става 1. и 2. овог члана полицијски службеник ће издати потврду о одузетој возачкој дозволи.

У случајевима из става 1. и 2. овог члана подручна полицијска управа доставиће одузету инострану возачку дозволу надлежној организационој јединици Министарства унутрашњих послова ради враћања држави чији је орган издао возачку дозволу.

Упућивање возила на контролни технички преглед

Члан 63.

Уколико се у саобраћају на путу затекне возило код кога се у току контроле уређаја на возилу визуелно/непосредним опажањем, уређајима и техничким средствима и на други начин посумња да је технички неисправан уређај за управљање или уређај за заустављање, односно код кога су у толикој мери технички неисправни и други уређаји и опрема, да могу угрозити безбедност саобраћаја и животну средину, полицијски службеник издаје писмени налог за упућивање возила на контролни технички преглед.

Полицијски службеник може на контролни технички преглед упутити само возило које је у возном стању, односно возило код којег у саобраћајној незгоди није дошло до механичких оштећења уређаја и склопова од пресудног значаја за безбедно управљање возилом.

Писмени налог обухвата техничку неисправност због које се возило упућује на контролни технички преглед, као и назив привредног друштва у којем ће се тај преглед извршити.

Полицијски службеник наложиће возачу, да под његовима надзором, возило одвезе до привредног друштва овлашћеног за вршење техничког прегледа.

Контролном техничком прегледу мора присуствовати полицијски службеник а привредно друштво овлашћено за вршење техничког прегледа дужно је да о резултату контролног техничког прегледа, без одлагања, обавести полицијског службеника, односно територијалну надлежну организациону јединицу Министарства унутрашњих послова чији је полицијски службеник упутио возило на контролни технички преглед.

У случају када искључи возило из саобраћаја због техничке неисправности утврђене на контролном техничком прегледу полицијски службеник ће предочити возачу да је дужан, након отклањања техничке неисправности уређаја због којег је возило искључено, да возило подвргне ванредном техничком прегледу, по правилу, у истом привредном друштву, а укулико постоје оправдани или целиходни разлози надлежна оранизациона јединица Министарства унутрашњих послова може дозволити да се ванредни технички преглед изврши у другом привредном друштву овлашћеном за вршење техничког прегледа возила.
Уколико се возило не подвргне контролном техничком прегледу на који је упућено полицијски службеник ће искључити возило из саобраћаја.

Упућивање возила ради мерењa осовинског оптерећења, односно укупне масе

Члан 64.

Уколико се у саобраћају на путу затекне возило код кога се на основу упоређивања података из саобраћајне дозволе и података из докумената која прате терет у превозу или на други начин посумња да не испуњава прописане услове осовинског оптерећења и укупне масе возила полицијски службеник ће наредити да се изврше мерења ових карактеристика возила.

Мерења осовинског оптерећења или укупне масе врши се мерним уређајима постављеним на зато одрећеним местима и/или у привредним друштвима, односно код предузетника који поседују одговарајуће мерне уређаје.

Полицијски службеник наложиће возачу да, под неговим надзором, возило одвезе до места где ће се извршити мерења.
Мерењу техничких карактеристика возила мора присуствовати полицијски службеник а лице које је извршило мерење дужно је да о резултату мерења, без одлагања, обавести полицијског службеника, односно орган чији је службеник наредио мерење.

Уколико се возило не подвргне мерењу осовинског оптерећења, односно укупне масе на којe је упућено полицијски службеник ће искључити возило из саобраћаја.

Уклањање непрописно заустављених, односно паркираних возила

Члан 65.

Уколико у саобраћају на путу затекне паркирано или заустављено возило супротно законским одребама полицијски службеник усмено ће наредити возачу, да без одлагања уклони возило, и предузети прописане мере.

Уколико возач није присутан на лицу места или је присутан али одбије да уклони возило или је путем видео надзора, односно фото записа утврђено да је возило непрописно паркирано или заустављено или затекне одбачено возило на путу-на месту на којем је паркирање и зауставњање дозвољено полицијски службеник донеће решење у писаној форми којим ће наложити уклањање возила.

Решење из става 2. овог члана мора да садржи: број под којим је донето, датум доношења, прецизну локацију на којој је возило затечено, правну квалификацију прекршаја, тачно време у које је возило уочено и време када је примерак решења постављен на возило (уручено возачу), поуку о правном средству, име и презиме доносиоца решења и др.

Уколико возач не уколни возило у року наведном у решењу полицијски службеник издаће налог правном лицу или предузетнику, којима су поверени ови послови, да уклони возило.

Ради утврђивања прецизне локације возила из става 2. овог члана полицијски службеник ће извршити одговарајућа мерења, сачинити скицу лица места, уколико постоје техничке могућности фотографисати возило у прекршају у моменту уочавања и издавања налога за укањање возила и др.

У случају подношења жалбе на првостепено решење о уклањању возила територијално надлежна организациона јединица Министарства унутрашњих послова поступиће у складу са законским одредбама и у формираном предмету поред списа из става 5. овог члана треба да садржи: првостепено решење, налог за уклањање возила, жалбу, доказ да је странци упућен писмени позив, изјаву жалиоца, изјаву полицијског службеника, службена белешка надлежног старешине, изјаве очевидаца, евенутално записник о реконструкцији или суочењу и др.

Премештање возила

Члан 66.

Полицијски службеник наложиће возачу, кориснику, односно власнику да премести возило на погодно место уколико возило искљученог возача, односно возило које је искључено из саобраћаја омета несметано и безбедно одвијање саобраћаја.

Наређење из става 1. овог члана полицијски службеник издаје у случају када се ради о предузимању изузетно хитних мера ради обезбеђења јавног реда и безбедности. отклањања непосредне опасности за живот и здравље људи или имовине, односно животне средине.

У случају из става 1. и 2. овог члана, полицијски службеник ће уколико је могуће, на тражење возача, корисника, односно власника возила пужити помоћ при ангажовању привредног субјекта оспособљеног за премештање возила.

Уколико возач, корисник, односно власник није присутан или одбије или није у могућности да ангажује привредни субјект, односно уколико ангажује привредни субјект који није оспособљен да премести возило, полицијски службеник ће без одлагања о томе обавестити територијално надлежну организациону јединицу Министарства унутрашњих послова, односно овлашћено лице и захтевати да се ангажује привредни субјект, да о трошку возача, корисника, односно власника возила, да премести возило.

Наређење из става 1. овог члана полицијски службеник може издати усмено и наложити возачу, кориснику, односно власнику да премести возило без одлагања или донети о томе решење у писаној форми.

Уколико је потребно полицијски службеник ће регулисањем саобраћаја обезбедити проточност саобраћаја на месту где возило омета несметано и безбедно одвијање саобраћаја, као и приликом премештања возила.

Принудно заустављање моторних возила

Члан 67.

Полицијски службеник може да употреби средства за принудно заустављање моторног возила ради:

1) спречавања бекства лица које је затечено у вршењу кривичног дела за које се гони по службеној дужности;
2) спречавање бекства лица које је лишено слободе или за које постоји налог за лишење слободе;
3) спречавање незаконитог преласка државне границе;
4) спречавања недозвољеног приступа возилу до објекта или подручја где се налазе лица која овлашћено службено лице обезбеђује.

Средствима за принудно заустављање возила сматрају се уређаји за те намене, као и бодљикаве траке и друга наменска средства којима се возило у покрету може принудно зауставити.

Ако је у датој ситуацији могуће, испред постављених средстава за принудно заустављање моторног возила постављају се на довољној удаљености преносиви саобраћајни знакови забрана претицања, обавезно заустављање, и по правилу, саобраћајне знакове ограничења брзине на 60 km/h и на 30 km/h, обавезан смер удесно и др.
Пре постављања средстава за принудно заустављање возила полицијски службеник ће одабрати место за постављање, и при томе ће имати у виду густину саобраћаја, стање коловоза, доба дана, атмосферске прилике, смањену видљивост, као и потребу за додатном опремом, материјално-техничким средствима и др.

Приликом принудног заустављања моторног возила мора се водити рачуна да се не угрози живот и лична безбедност других учесника у саобраћају, и при томе се, по потреби, могу ангажовати полицијски службеници других линија рада у полицији, екипе хитне медицинске помоћи, ватрогасне службе и др.

Поступање у случају саобраћајне незгоде

Члан 68.

Полицијски службеник ће, одмах по сазнању за саобраћајну незгоду (у даљем тексту: СН) са повређеним или погинулим лицима обавести службу хитне медицинске помоћи и изађе на место незгоде.

Полицијски службеник дужан је да изађе на место СН у којој је настала мања материјална штета, ако то захтева један од учесника СН или лице које је претрпело материјалну штету у тој незгоди и изврши увиђај.

У смислу овог правилника под лицем места СН подразумева се место где је учесник СН предузео радњу или је био дужан да је предузме, место где је наступила последица, као и свако друго место где се могу пронаћи трагови, предмети и учесници СН.

Члан 69.

Уколико у СН настане само мања материјална штета а сви учесници у СН су присутни на лицу места и ни један не захтева вршење увиђаја, полицијски службеник, односно патрола која наиђе или се затекла на лицу места извршиће контролу возача и возила у погледу испуњавања услова за учествовање у саобраћају.

Уколико сви возачи и возила испуњавају услове за учествовање у саобраћају, полицијски службеник, односно патрола ће попунити прописану „службену белешку…'' а учеснике у незгоди ће подучити да на лицу места попуне Европски извештај о саобраћајној незгоди и размене међусобно личне податке и податке о возилу.

У случају из става 2. овог члана, оваква СН се неће уносити у информациони систем министарства, осим уколико се накнадним лекарским уверењем издатим од стране овлашћене здравствене установе констатују телесне повреде код неког од учесника у незгоди.

Уколико се контролом учесника у СН утврди да најмање један возач или возило не испуњавају услове за учествовање у саобраћају, полицијски службеник, односно патрола ће обавестити дежурну службу која ће организовати вршење увиђаја СН.

Члан 70.

Полицијски службеник (или полицијска патрола) који је упућен на лице места СН, обезбедиће лице места у циљу спечавања настајања нових СН; пружиће прву помоћ повређенима и предузеће друге мере неоходне за њихово збрињавање, као и прописане мере да се: очува неизмењено место СН и трагови који могу послужити расветљавању СН, пронађе учесник у СН уколико је побегао са лица места, непотребно не омета одвијање саобраћаја, предузеће и друге прописане радње и мере.

Упућени полицијски службеник (или полицијска патрола) у сталном је контакту са дежурном службом, све до завршетка увиђаја и нормализације саобраћаја након тога.

Члан 71.

О извршеном обезбеђењу лица места СН са погинулим и повређеним лицима, односно са материјалном штетом која има обележје кривичног дела, попуњава се Извештај о обезбеђењу лица места СН.Члан 72.

Дежурна служба ће обавестити истражног судију надлежног суда, односно друго лице овлашћено да руководи увиђајем, о настанку СН у којој има погинулих или повређених лица или је настала већа материјална штета, ради вршења увиђаја. Уколико судија, односно лице овлашћено да руководи увиђајем изађе на лице места саобраћајне незгоде, полицијски службеник ће поступати по њиховим налозима ради обраде и расветљавања саобраћајне незгоде.

Када се надлежни истражни судија, односно друго лице овлашћено да руководи увиђајем изјасни да неће изаћи на лице места СН, полицијски службеник руководи увиђајем СН у којој има погинулих или повређених лица или је настала већа материјална штета.

Увиђајем СН у којој је извршено кривично дело за које је прописана казна затвора преко 10 година, руководи истражни судија, односно друго лице овлашћено да руководи увиђајем.

Дежурна служба ће на одговарајући начин обавестити породицу настрадалог лица, надлежни војни орган ако је учествовало војно возило, односно Министарство: ако је учесник државни функционер, лице са посланичким, дипломатским, односно другим имунитетом, полицијски службеник, страни држављанин или је учествовало возило Министарства.

Члан 73.

Када полицијски службеник руководи увиђајем СН може одредити вештачења која не трпе одлагања, осим обдукције и ексхумације леша.

У случајевима када истражни судија, односно друго лице овлашћено да руководи увиђајем није у могућности одмах да изађе на место СН, полицијски службеник започеће са вршењем увиђаја по налозима надележног старешине, односно дежурне службе. Надлежни старешина, односно дежурна служба издаје налоге полицијском службенику у складу са консултацијама са истражним судијом, односно другим лицем овлашћеним за вршење увиђаја.

Полицијски службеник руководи увиђајем СН у којој је настала само мања материјална штета.
Члан 74.

Увиђај се врши фиксирањем лица места СН: методом изузимања, методом фотографисања и видео снимања, мерно-графичком и вербалном методом, у складу са правилима струке и науке.

Члан 75.

За СН која за исход има погинула и повређена лица и материјалну штету која поседује обележја кривичног дела, формира се предмет који садржи: кривичну пријаву или извештај о СН поднету надлежном органу; обавезне елементе увиђајне документације (записник о увиђају, скицу лица места, ситуациони план, фотодокументацију, извештај о обезбеђењу лица места СН) и остале прилоге значајне за разматрање и разјашњавање СН, који се могу обезбедити (видео запис, записник о саслушању осумњиченог, изјаве учесника СН, изјаве очевидаца СН, службене белешке и др.).

Члан 76.

За СН само са мањом материјалном штетом која нема обележја кривичног дела, формира се предмет који садржи: захтев за покретање прекршајног поступка, односно извештај у случају непознатог учиниоца; обавезне елементе увиђајне документације (записник о увиђају, скицу лица места, односно ситуациони план) и остале прилоге значајне за разматрање и разјашњавање СН, који се могу обезбедити (фотодокументацију, записник о извршеној контроли учесника, односно возила у саобраћају, изјаве учесника СН, изјаве очевидаца СН, службене белешке и др.).

Члан 77.

Сви елементи увиђајне документације сачињени применом рачунара, архивираће се у електронском облику. Фотографије направљене дигиталим фотоапаратима, архивираће се у изворној форми. Фотографије направљене аналогним (класичним) фотоапаратом, скенираће се и архивирати у електронској форми, уколико за то постоје технички услови.

Скица и ситуациони план који нису израђени уз помоћ рачунара, скенираће се и архивирати у електронској форми, уколико за то постоје технички услови. Дигитални видео снимци ће се архивирати у електронском облику. Архивирање ће се вршити на погодном медију, у складу са постојећим техничким условима (DVD, CD, Hard Disk или др.)

Оштећење возила са страним регистарским таблицама

Члан 78.

Возачу возила са иностраним регистарским таблицама које је оштећено у СН, полицијски службеник ће по одобрењу надлежног старешине издати потврду о оштећењима возила која је утврдио на лицу места.

Изузетно надлежни старешина може, након утврђивања потребних чињеница и документовања оштећења возила, издати потврду о оштећењима возила са иностраним регистарским таблицама и када полицијски службеник оштећења није утврдио на лицу места.

Ако возач оштећеног возила, када напушта територију Републике Србије на граничном прелазу не покаже потврду о оштећењима возила, а основано се сумња да је то возило учествовало у саобраћајној незгоди или је на други начин оштећено на подручју Републике Србије, полицијски службеник граничне полиције ће задржати возило, док се не изврше одговарајуће провере.

Возачима возила која са видљивим оштећењима на граничном прелазу улазе на територији Републике Србије, полицијски службеник граничне полиције издаће потврду о оштећењима возила.

Члан 79.

Потврда о оштећењу возила, у сврху поправке возила у иностранству, издаће се и за возило домаћих регистарских ознака оштећено у саобраћајној незгоди на подручју Републике Србије.
ООддИзрицање очане кнодење захтева за покретање прекршајног
Заштитне мере

Члан 80.

Полицијски службеник који у саобраћају на путу затекне возача или инструктора вожње да управља возилом у време трајања заштитне мере или мере безбедности забране управљања моторним возилом, спречиће га да управља возилом његовим искључењем из саобраћаја и предузети прописане мере.

У случају да полицијски службеник у контроли саобраћаја затекне или на други начин сазна, да је возачу или инструктору вожње изречена заштитна мера или мера безбедности управљања возилом а која није на снази, о томе ће сачинити службену белешку и доставити је непосредном старешини, ради обавештавања територијалне организационе јединице Министарства унутрашњих послова надлежне за извршење заштитних мера, односно мера безбедности.

Губитак регистарске таблице

Члан 81.

Када власник, односно возач возила пријави губитак или нестанак регистарске таблице, односно регистрационе налепнице полицијски службеник ће га без одлагања упутити у најближу територијалну организациону јединицу Министарства унутрашњих послова надлежну за регистрацију возила, односно послове сталног дежурства ради пријављивања губитка, односно нестанка и покретања прописног поступка.

У случају да је до губитка или нестанка регистарске таблице, односно регистрационе налепнице дошло ван места у којем је возило регистровано, полицијски службеник ће власника, односно корисника возила, без одлагања упутити у најближу територијалну организациону јединицу Министарства унутрашњих послова надлежну за послове регистрације возила, односно сталног дежурства, која ће на захтев власника, односно корисника возила издати потврду о изгубљеној регистарској таблици и регистарске таблице за привремено означавање и потврду о њиховом коришћењу, у којој ће бити одређена маршрута, која важи до доласка у место у којем је возило регистровано.

У случају да су изгубљене или нестале регистарске таблице за возило регистровано у иностранству, полицијски службеник ће поступити на начин описан у ставу 1. и 2. овог члана и територијална организациона јединица Министарства унутрашњих послова надлежна за регистрацију возила издаће на захтев власника, односно корисника возила потврду о изгубљеној регистарској таблици, привремене регистарске таблице за возила која се одвозе из Републике Србије и потврду о привременој регистрацији возила која се одвозе из Републике Србије која даје право коришћења возила на путу и може да важи највише 15 дана.

Полиција води евиденцију о пријављеним изгубљеним или несталим регистарским таблицама и предузима мере на њиховом проналаску.

Превоз лица у службеним возилима

Члан 82.

У затвореном простору полицијског возила које се не може изнутра отворити смеју се превозити лица само за службене потребе и у броју који је означен у саобраћајној дозволи за то возило.

Возило из става 1. овог члана, по правилу, треба да има: причвршћена седишта, односно клупе, отвор за довод ваздуха и проветравање, уграђен вентилатор и сл, по потреби степенице за улазак и излазак лица која се превозе и мрежу за заштиту стаклених површина на возилу, преграду између простора за возача и простора за лица која се превозе, заштићени отвор (прозор) на делу затвореног простора за надгледање лица која се превозе, по потреби покретни рефлектор на возилу и сл.

Приликом управљања возилом када се у њему превозе лица возач то чини са повећаном пажњом у том смислу што ће вожњу прилагодити особинама и стању пута и условима саобраћаја.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 83.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике Србиje''.


Министар
Ивица Дачић с.р.
avatar
Ryan

Broj poruka : 9285
Datum upisa : 12.12.2011
Godina : 48
Vozilo: : Peugeot 306 1.6 SexWagon

Nazad na vrh Ići dole

Re: Pravilnik o postupanju policijskih sluzbenika

Počalji od ske taj Uto Jan 24, 2012 7:11 pm

e, mrzi me da citam sad sve ovo,aj nam ti na brzinu prepricaj o cemu se radi
avatar
ske

Broj poruka : 3347
Datum upisa : 15.12.2011

Nazad na vrh Ići dole

Re: Pravilnik o postupanju policijskih sluzbenika

Počalji od Sponsored content


Sponsored content


Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh


 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu